Install Hotelbeds V2 - HOBV2 Version 419

Added roomFacilities

Added roomFacilities


Sellers at 2023-12-11:

  • Hotelbeds V2 APItude - [HOBV2]
  • Hotelbeds V2 BH - [HOBV2BH]
  • HotelBeds V2 British - [HOBBRITISH]